VERKLEED ALS MELAATSE OM TE BEDELEN
Londerzeel, 1639-05-17

Ter zitting van de vierschaar van 17 mei 1639 liet drossaard De Mol een gevangene voorleiden. Het was Gillis De Swertte die, als melaatse verkleed, door het dorp zwierf om te bedelen. Hij was in hechtenis genomen omdat hij de voorschriften inzake landloperij overtreden had. .

... Eodem die [op dezelfde dag] heeft jonker Maximiliaen De Mol drossaert [...] doen apprehenderen [in hechtenis nemen] den persoon van Gillis De Swertte, den welcken is bevonden met eenen Lazarus mantel [mantel die verplicht door de melaatsen moest gedragen worden] ende eenen hoet met witten hoebant gelijck ordinaris de lazarussen zijn gaende, nijettegenstaende hij egeene lazarus en is, die onder tvoorschreve pretext is gaen bedelen ende vagabonderen [...] sonder eenighe fixe domicilie te houden. Dwelck is tegen de placcaten van sijne Conincklijcke Majesteijt. Soe concludeert den selven heere [...] ten eijnde den gevangene sal wordden gecondempneert over het overtreden vande voorschreven placcaeten [...]..

Den gevangene in persoone bekent de feijten hier voire geposeert, versueckende gratie ende relaxatie [vrijlating] van sijn gevanckenis. .

Schepenen, gehoirt hebbende de bekentenisse des gevangene, condempneren den zelven te blijven uijt deser prochie den tijt van zesse toecomende jaren, op pene van schandpael ....

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5121)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1