BROUWERIJ “DE KROON” OP DE MARKT
Londerzeel, 1646-05-19

Op 19 mei 1646 gingen de kinderen en erfgenamen van wijlen Jan De Beer en Anna Baetens over tot de verdeling van de ouderlijke erfgoederen.
Aan Catharina De Beer en haar echtgenoot Cornelis Ruijcevelt werd met de letter “A” toebedeeld de hofstede “De Croone” met de brouwerij, de ast en zijn toebehoren en 20 tonnen. De beschrijving van deze kavel is als volgt :
“... gelegen binnen Londersele tegen over de kercke, commende ter eender sijde sheeren straete, ter tweeder ende derder zijde het schot van de borcht ende des heeren vijvere, ende ter vierder secker hoffstede genoempt Ronckenborch ...”.
Op de plaats bedoeld met “Ronkenborg” is thans het antiquariaat “Cherubijn” gevestigd.
Men mag aannemen dat de benaming Ronkenborg een verwijzing inhoudt naar de achtergelegen Burcht (“borch”). Het betrof een klein laag huisje dat in het niets verzonk ten overstaan van de grote Burcht. De eigenaar of bewoner ervan snoefde ermee - of men verdacht hem ervan - dat hij ook een burchtbewoner was, net zo goed als de burchtheer, wat hem prompt de naam “ronker” opleverde. Vandaar de stap naar de naam van zijn stulpje “Ronckenborch”.

De Kroon 1914

De Kroon Akte De Kroon

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5243)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1