VARKENSMARKT
Londerzeel, 1647-05-21

In de openbare verkoping van 12 maart 1647 werd, bij het doven van een brandende kaars, aan Christiaan Vanden Guchte een hofstede met woonhuis toegewezen van een half bunder ... soo de selve gestaen ende gelegen is binnen deser parochie van Londersele bij de Verckensmerckt ....
De verkopers waren Merten Vanden Bruel en zijn vrouw Katelijne Vanden Guchte en het hof had als rondom liggenden vooreerst de Heerstraat ook Steenweg genoemd, Sieur Johan Vander Vekene met zijn eigendom en de goederen van de erfgenamen van Peeter Vanden Guchte.
... Welcke hoffstede den voorscreven opdraegere publicquelijck metter berender keerse heeft vercocht aenden voorscreven Vanden Guchte voor sekere somme van penninghen ....
Contract van 21 mei 1647.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5225)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1