BEWIJS VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN
Londerzeel, 1652-05-14

Jonker Jan Baptist van Doetinghem, heer van Asscheraijen of Drietoren, had een bewijs van goed gedrag en eerbaarheid gevraagd aan de dorpspastoor. Het werd hem met graagte gegeven en was geschreven in de volgende bewoordingen :
Op heden den 14 maij 1652, comparerende voor meijer ende schepenen der Bancke van Londerzeel, den Eerweerdigen Heere Sijmon Servatii, licentiaet inde Heijlige Godtheijdt ende Pastoor deser voorschreven prochie,
den welcken ten versuecke ende instantie van Jonker Jan Baptist van Doetingem, gebortich ende ingesetene deser voorschreven prochie, in faveur van Justitie ende om der waerheijt getuijgenisse te geven, heeft verclaert ende geattesteert
dat den voorschreven Jonker van Doetingem hem altijdts heeft gecomporteert als een oprecht Christen persoon ende hem in alles geconformeert naer de geboden van onse Christelijcke Roomsche kercke
ende dat den selven oock op een maendt dickwils heeft gefrequenteert de Heijlige Sacramenten, soo vande bichte als vande Heijlighe Communie, waer doore hij een ander een goede exempel in godsvruchtichijt heeft gegeven,
verclaerende voorts den voorschreven Heere declarant dat aengaende de broederlijcke liefde ende sachtmoedicheijt tot sijnen evenaesten, den voorschreven Jonker van Doetingem in die deucht sijn selven wel heeft gestand gedaen ende hem daer in geoefent, alsoo dat hij is heel vervrempt geweest van cracqueelen, vechterijen, vijandtschap ende diergelijcke foutten [...]
als dat hij is geweest een oprecht liefhebber van peijs ende vrede, dwelck dingesetenen der voorschreven prochie oock genoech kennelijck is [...]
verclaerende voor redenen van wetentheijt dat hij declarant alhier ettelijcke jaeren heeft gehadt de possessie als Pastoor deser Prochie ende den selven Jonker van Doetingem voortijdts oock in studie gekendt te hebben [...]
soo heeft den voorschreven Heere Declarant hier van laeten depescheren dese tegenwoordighe Schabinale Acte [...]
ende alsoo in kennisse der waerheijt van tgene voorseijt is, soo hebben de voorschreven schepenen hunnen Schependoms Zegele hier aen doen ende laeten hanghen. Actum Coram Franchois Vanden Broeck, substituijt meijer, Gillis De Keersmaecker ende Christoffel Segers, schepenen. Simon Servatii, pastor in Londersele”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5235)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1