GEDOOD BIJ HET BALSPEL
Londerzeel, 1672-11-07

Pastoor Gaspar Vanden Bossche slaagde erin op 7 november 1672 twee strijdende partijen te verzoenen. Er was het volgende gebeurd : twee kinderen Jan De Bie en Ingel Van Assche speelden met de bal. Jan gaf Ingel een ongewilde stoot in de maagstreek ten gevolge waarvan deze later overleden is.

“... Comparerende op heden [...] voor mij ondergeschreven [...] pastor in Londerseel, Franchois Van Assche ter eender ende Engelbert De Bie ter andere [zijde] om te accorderen over seker ongeluck van hunne soenen. [...] Maer nu ghemerckt Franchois Van Assche ende Maijken Alens, vader ende moeder der overleden, considereren het ongheluck inculpabel ende als heel onnooselijck geschiet, soo vergeven sij dit voorghemelt ongheluck ende versoecken hier over ter minste geene straffe oft pene te onderstaen bij den voorschreven Jan De Bie”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 3586)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1