OVERLIJDEN VAN DE PRINSES VAN ORANJE
Londerzeel, 1675-10-22

“De prochie heeft betaelt over het luijden over de doodt van de princesse van Oragnien ten tijde van 14 daegen.

Ter ordonnantie van meijer ende schepenen der prochie van Londerseel, sal Franchois Van Aken, onsen collecteur, betaelen aende luijers de welcke over de doodt van haere hoocheijt de Princesse van Orange den tijt van XIIII daegen hebben geluijt, de somme van 13 guldens ende 6 stuijvers, dese met quittantie innebrengende. Actum in collegio desen XXIIen october 1675 ...”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5179)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1