OVERZICHT VAN DE GEMEENTE
Londerzeel, 1686-12-31

Met de bedoeling een inzicht te bekomen van de belastingopbrengst van de 20 ste penning, werd in het jaar 1686 een telling gedaan van de bebouwde en onbebouwde goederen in Londerzeel. Het document is bewaard gebleven.

Extract uijt het Cohier der XXe penninghen de anno 1686

Londerzele is groot 1160 bunders [en] 2 daghwanden, tot 20 voeten in de roede gerekent,

te weten in saeijlanden 943 bunderen,
in weijden 40 bunderen,
in bosschen 165 bunderen,
in vijvers 2 bunderen,
in heijden 10 bunderen [en] 2 daghw [an] t.

Hier sijn drije watermolens ende eenen wintmolen,
hier is eenen smautmolen,
hier sijn 11 brauwerijen,
10 herbergen,
10 winckels,
3 backerijen
en[de] 5 huijsen van neringe,
daer sijn 184 woon ofte cossaerts huijsen.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5205)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1