NIEUWE OPGAVE VAN LEENGOEDEREN HET HUIS VAN NASSAU
Londerzeel, 1474-00-00

In de “Verklaring der lenen in Brabant” van het jaar 1474 komt deze voor van Johan, graaf van Nassau en van Diest, heer van Breda en van Grimbergen. Hij verklaart bij monde van zijn luitenant-stadhouder in een volle leen te houden van de hertog van Brabant, “... dlant van Grymbergen met Londersele ende met allen den anderen dorpen den selven landen toebehoirende”. De verdere gedetailleerde beschrijving is als volgt : “... metten hoogen midden ende nederen gerichten, met wateren, moelenen, landen, bempden, straten, vroenten, beken, rivie[r]en, mansscapen, chijnsen, renten, vervallen, opcomingen ende allen anderen hueren toebehoirten. Tot welcken voirscreven landen van Grymbergen hij heeft een besunder heerlicheit ende recht geheeten de heerlicheit ende trecht vander meijssenijeden, die hij ende zijne voirvoirderen altijt gebruijct ende gepossesseert hebben totten daige toe van huden, ende mach oic lombaerden [houders van wisselbanken en pandhuizen] inden selven zijnen landen houden gelijc die brieve daer af zijnde dat clairliker inhouden ende begrijpen ende zijn voirvoirderen tvoirscreven lant ende hij van mijnen genedigen heere te leene ontfangen hebben”. Dan volgen onder “Londerssele” de opgave van de lenen die men van Johan graaf van Nassau te leen houdt. Hieronder het leen van Jan Van Groelst die van de graaf in leen heeft “... een huijs geheeten « Den Helm », gelegen aenden Steenwech bij der kercken te Londerssele, metter eenre zijden aen zijns selfs erve aen « Den Hert », weert jairlicx boven de reparatie vanden huijse II Peeters”. Verder wordt onder meer anderen nog aangegeven : Eerwaarde Heer Geert Rampart, priester, die samen met de hem toegevoegde voogd Wouter Spiegel, in leen ontvangen heeft in de naam van de abdij van Grimbergen, een beemd geheten « Den Blaesuijt », drie dagwanden groot en gelegen te Londerzeel langs op en neer de Molenbeek aldaar, “achter de Borch”, ter waarde van 34 grote stuivers per jaar. Een ander leen dat van graaf Johan van Nassau te leen gehouden wordt is dit van Agneese Van Buggenhout. Zij heeft een bunder land dat vroeger een weide was, gelegen te Londerzeel vóór het hof « Te Luijdts ». Dit hof stond in de buurt van het hof met de namen « Voorspoel », « Beemden » en « Goeverneurshoeve ».

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Rekenkamer nr. 549)
De kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1