HET BERKENBOS
Londerzeel, 1693-04-01

Er waren nog vele partijen bos in Londerzeel, zoals trouwens ook in de omliggende gemeenten. Van één partij kan de oorsprong achterhaald worden tot het jaar 1456. Het was het “Berckenenbossch” dat op 31 maart 1456 door Jan Van Heymbeke verkocht werd aan Gielis Vanden Beempde en zijn vrouw Ida van Purmont. Het bos bestond hoofdzakelijk uit heesters of struikgewas en lag op een punt waar de straat naar Steenhuffel en een weg naar de hoeve “Ten Trappen” samenkwamen. Het besloeg een oppervlakte van ongeveer 6 bunder.

Het past hier een woordje over de oude landmaten te plaatsen. In Londerzeel waren de oude Brusselse maten in gebruik en dit op volgende basis :

1 vierkante roede van 20 voeten en 1/3 lengte [1/3 voet werd “zool” genoemd]
is gelijk aan +/- 0,31 are,
1 dagwand is gelijk aan +/- 31,43 are,
1 bunder is gelijk aan +/- 1,25 hectare.

100 vierkante roeden maken 1 dagwand uit en 4 dagwanden vormen 1 bunder.

Er waren nog andere maten gekend zoals een “oud bunder” dat slechts 360 roeden inhield. Een “dachmaal” is gelijk aan “dagwand”. Verder kende men ook nog een “gemet”, gelijk aan een oud bunder.

Van het woord bunder zijn enkele andere woorden afgeleid zoals het “bunderboek” wat betekent erfregister of kadaster, en “bundergeld” dat synoniem is van grondbelasting. Het Berkenbos was tot 9 december 1564 eigendom van Jeroom Rattaldo. Op deze datum verkocht hij het aan Jan Vanden Gersmoirtere en zijn vrouw Anna Knobbout. Op 19 februari 1610 werd het doorverkocht door Jan Vanden Gersmoirtere en zijn medeërfgenamen, afstammelingen van wijlen Jan en van Anna Knobbout, aan ridder Philippus Pratz.

”Jan


”Jan


Om te slisseren de disputen dier sijn voorgevallen tusschen Guilliam Goossens & de regeerders van Londerseel dat over t’setten den nomber oft t’getal der bunderen lants inde prochie omstellinghen, soo heb ick ten versoucke & aenwijsinghe van hem Goossens gemeten & groot bevonden sijn pachthof landen & weije die hij in huere hout van derf. den Heere Raedt van maelhem den nomber van seventhien bunderen vijftich roeden dat inde mate van twintich & een derde voets Brussels inde roede lengte oorconden hebbe dese als gesworen & g’admitteerden

Lantmeter Ondert. desen ... april 1693

J.v. Acoleijen 1693

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 3558)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1