DE GRIFFIER
Londerzeel, 1709-07-16

De titel dragende griffier van de schepenbank van Londerzeel was Daniël Louis De Fraije. Hij woonde echter in Brussel in de Vlaamsesteenweg. Zijn functie wordt in ons dorp waargenomen door notaris Daniël Louis Vanden Driessche en deze woonde wel degelijk hier in de Steenweg. Op bepaalde ogenblikken maakt hij stukken die de griffie van Londerzeel betreffen over naar het kantoor van De Fraije in Brussel.

Omdat hij een aantal opdrachten voor de gemeente uitgevoerd had diende notaris Daniël Louis Vanden Driessche over de periode 1709 tot 1710 een onkostennota in voor het bekomen van een vergoeding voor de navolgende prestaties :

- 16 juli 1709 : een resolutie opgesteld en volmacht verleden “tot het maecken van een schole”, 1 gulden, 4 stuivers.

- 25 juli 1709 : een lijst van al de inwoners geschreven “om aelmoessen te vraegen tot het maecken vande schole, sonder effect”, 1 gulden, 10 stuivers.

- 18 februari 1710 : geprotesteerd bij Meester Jan Van Acoleijen “waeromme den selven niet voorts en quamp meten, waerop hij den 19den quamp meten”, 1 gulden, 4 stuivers.

- 16 augustus 1710 : een lijst geschreven van de plunderingen “geschiedt door de fransche trouppen inde maent september 1708, groot 7 folio’s”, 2 gulden, 2 stuivers.

- 29 augustus 1710 : volmacht gepasseerd voor meier Antoon Robberechts “om permissie te versoecken tot het houden van [eene] mert”, 18 stuivers.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5186)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1