GEVECHT IN “HET WIT PEERT”
Londerzeel, 1728-09-24

Philips Van Schel moest voor de vierschaar verschijnen omdat hij in de herberg “Het Wit Peert” gevochten had. De schepenbank vergaderde in de uitspanning “Den Horen” ten huize bij Jan Van Winghe, gelegen in de Steenweg, thans de Kerkstraat, en op bevel van de meier werd een aanklacht tegen Van Schel opgemaakt.

“... Dat den gedaeghde op den 24 september 1728 savens ontrent neghen ofte thien uren is geweest onder meer andere persoonen, ten huijse van Henderick Verhaevert herbergier binnen dese voorschreven prochie van Londerseel in Het Wit Peert, alwaer hij gedaeghde Philips Van Schel, hem heeft vervoordert met differente personen seer heftigh te vechten, soo met stocken als vuijsten, soo verre dat hij met eenen opgesetten quaden moede heeft in stucken geslaeghen differente bierpotten ende gelaesen [...] ende oock ten voorschreven huijsen [...] naer den neghen uren [is] blijven sitten drincken, allent welck bij diversche placcaerten [...] wel expresselijcke is verboden [...] ende daer voor, andere ten exemple, dient gecoriseert ende gestraft te worden [...]”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5153)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1