EEN SCHOT IN DE KNIE
Londerzeel, 1741-12-08

Op 8 december 1741 schrijft chirurgijn Antoon Vanden Poel de volgende verklaring :

“Den ondergeteeckende Churizijn woonende tot Londerseel verclaert opden 4en december 1741 geroepen geweest te hebben smorgens vrogh doorden soen van Jan Caulewaerts ende daer gecommen sijnde ten huijse vanden voorschreven Jan Caulewaerts ende aenden selven gevraeght hebbende watter te doen was sijde « ik bin in mijnen slincken knie geschoeten ».
Ende den selven gevissiteert hebbende, hebbe bevonden daer in eenigh saeden loet in te sijn, sonder dat ick oordeel dat tot nochtoe eenigh quat gevolgh daer sal overcommen. In teecken der waerheijt hebbe dese onderteckent des aensocht sijnde vanden heer hooft drossaert De Greve”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5180)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1