ANNA VAN BOILLAIRDE
Londerzeel, 1516-01-14

Anna van Bollairde (van Boilaere, van Bolaer, van Boelaer), ook van Bouchout geheten, dochter van Philippus, vrouwe van Diepensteijn, was gehuwd met Alvaro de Almaras en ontving op 14 januari 1516 een vol leen in Londerzeel. Het goed bestond uit een weide van 4 1/2 bunder en raakte aan één zijde de Molenbeek, met twee andere zijden kwam het tot aan de goederen met de naam Steenbueckel en het hof van Voorspoel. Een ander leengoed, dat vroeger aan Joris van Voorspoel toebehoorde, werd haar op 20 juli 1517 ingevolge een vonnis van de Raad van Brabant overgedragen door Daneel van Bouchout. Het lag ook in Londerzeel, “in het oude goed van Voorspoel”. Voor de samenstelling in 1543 van het nieuwe Leenboek van graaf Hendrik van Nassau, nadat hij in 1534 een aantal lenen gekocht had van Joris van Voorspoel, Katharina Estricx en Daneel Vilain, brachten de leenmannen hun verklaring van leengoederen over. Beide lenen van Anna van Bouchout werden in het jaar 1539 opgegeven.
Akte van Anna van Boillairde
Inden Iersten Joncfrouwe Anna van Boillair[e]
Ten eerste, Vrouw Anna van Boillairde,
dochter Phs. heeft ontfangen met hueren besette
dochter van Philips, heeft ontvangen met haar bezet
man Daneel Vilayn Dit volle Leen hyer naer gespe
man Daneel Vylayn, dit volle leen hier na gespe
cificeert en[de] Dat tot behoef haers selffs en[de] beyde
cificeerd en dat tot behoef van haar zelf en beide
haeren kinderen van Alvaro de Almaras haren wet
haar kinderen van Alvaro de Almaras haar wet
tighe man daer aff hebben[de], Te weten[e] Een volle
tige man [van hem] hebbende, te weten een volle
Leen bijnnen d[er] prochie van Lond[er]zele geleghen groot
leen binnen de parochie van Londerzele gelegen groot
zijn[de] vierdalff bund[eren] weyde oft bempdt Luttel myn oft
zijnde vierenhalf bunder weide of beemd, luttel min of
meer opte beke geleghen Tusschen den Steenbueckel
meer, op de beek gelegen, tussen De Steenbueckel
aen deen zijde en[de] thooff van Voerspoel, nu Willem va[n]d[en]
aan een zijde en het hof van Voerspoel, nu [in het bezit van] Willem Vanden
drijessche aen dand[ere] zijde, comen[de] metten een[en] eynde
Driessche aan de andere zijde, komende met een einde
dije goeden Jacob Clockman. Item Twee bunder
[tegen] die goederen [van] Jacob Clockman. Item twee bunder
Lants luttel myn oft meer opt v[elt] geheeten dije
land luttel min of meer, op het veld geheten De
vier bundre geleghen, comen[de] [metter eender] zijden dije
Vier Bunder gelegen, komende met een zijde [aan] de
goeden Jacobs voers[creven] en[de] met[ter] [andere] zijde dye
goederen [van] Jacob voorschreven en met de andere zijde [aan] de goeden Phis. De Huyshee[re]. It[em] [...] bund[eren] La[n]dt
goederen [van] Philips De Huysheere. Item [...] bunder land
luttel myn oft meer dair [...] tusschen
luttel min of meer daar [...] tussen
de voerg[e]n[oemde] viere bund[eren] aen [...] W[eers]
de voorgenoemde vier bunder aan [...] West
rode strate aen dande[ere] zijde [...] half
rodestraat aan de andere zijde [...] half
bund[eren] lants Luttel myn oft [...] dye
bunder land luttel min of [...] de
strate geleghen tusschen dye van [...] [Wer]srode
straat gelegen tussen die van [...] Westrode
strate aen deen zijde Ende Die g[oederen van] Jacob Clock
straat aan de ene zijde en de goederen van Jacob Clock
man aen dand[ere] zijde comen[de] metten eynde aende [...]
man aan de andere zijde, komende met het einde aan de [...]

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nrs. 3473 - 3622 en 8945)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1