KERKGEBOD OVER DE VERKOOP VAN DE HEERLIJKHEID VAN LONDERZEEL.
Londerzeel, 1764-11-25

De titel of het attribuut “Heer van Londerzeel” verleende aan de drager ervan een groot aantal voorrechten. Zoals door de ordonnanties voorgeschreven, liet Gaspar Josephus Boot eens hij de heerlijkheid van Londerzeel verworven had, gedurende vier zondagen in de kerk zijn aankoop afkondigen. Dit kerkgebod werd om de 14 dagen afgeroepen en voor de laatste maal op 25 november 1764. De gerechtsdienaar was met deze taak belast en hij moest hierover een officiële verklaring opstellen. Op die wijze werd iedereen geacht op de hoogte te zijn van de overdracht en alle gemeentenaren moesten van dan af hun nieuwe heer, met aan de titel verbonden privilegies erkennen.

Het kerkgebod was nog voor een andere belangrijke reden verplicht. Een bloedverwant van de verkoopster kon zich immers verzetten tegen de overdracht van een familiebezit in vreemde handen. Mits eerbiediging van de bestaande voorschriften kon hij de “vernadering” inroepen en binnen een bepaalde tijd de verkoop door de schepenbank en door de Soevereine Raad van Brabant laten vernietigen. Eens de kerkgeboden voorbij, verviel ook het recht van vernadering.

Officier Cornelis De Boeck ondertekende de door de griffier van Londerzeel geschreven akte van de door hem uitgevoerde kerkgeboden en in deze akte waren de verworven herenrechten opgesomd zoals ze in de officiële koopakte vermeld staan. Hij besluit zijn protocol aldus :

“Alle de gene die eenigh recht van naederschap pretenderen te hebben, worden geheel gelaeten het selve bij te legghen binnen de veerthien daeghen naer de publicatie deser, dienende dese voor het vierde ende leste kerckgeboth.

Den ondergeschreven officier der parochie ende heerelijkheijdt van Londerseel verclaert ende relateert mits desen ten versoecke van den heere Gaspar Josephus Boot, heere van Sombeeck, Ursene etta. gedaen te hebben de vier behoorlijcke Sondaeghsche kerckgeboden van veerthien tot veerthien daeghen, tot het uijtsluijten van het naerderschap van de heerelijckheijdt van Londerseel [...] waervan het vierde ende leste kerckgeboth is gedaen op den 25 november 1764, in teecken der waerheijt hebbe dese onderteeckent desen 12 Januarij 1765. Cornelis De Boeck”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 9239)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1