DE HOEVE “VOORSPOEL EN OUDENHOVE”
Londerzeel, 1771-05-02

Voor de schepenbank van Antwerpen werd op 2 mei 1771 een notariële akte bekrachtigd met betrekking tot de terugbetaling van een lening van 19.318 gulden en 11 1/2 stuivers.

Maria Theresia Josepha Borrekens, weduwe van jonker Frans Jean Moretus bekent van Joannes Josephus Hyacinthus, burggraaf van Beughem en heer van Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk &a. en van zijn vrouw Maria Joanna Du Bois de bovenstaande som ontvangen te hebben. Dit bedrag vertegenwoordigt de aflossing van twee erfbare renteschulden met de achterstallen :

- een eerste rente van 159 gulden per jaar (in kapitaal 3000 gulden) van 4 juli 1765, erkend door Charles Frans Antoine Gislein, ridder dela Tour Saint Quentin, ten voordele van wijlen jonker Frans Jean Moretus,

- een andere rente van 750 gulden per jaar, of in kapitaal 15000 gulden, erkend door dezelfde ridder dela Tour Saint Quentin, eveneens ten voordele van Frans Jean Moretus.

Als waarborg voor deze twee leningen had de genoemde ridder dela Tour op 8 augustus 1767 ten voordele van jonker Moretus een hoeve verpand te Londerzeel, genaamd “Voorspoel en Oudenhove”, met landerijen en bijhorende gronden in het geheel 32 bunder en 50 roeden groot.

In deze rentebrief zijn de namen vermeld van percelen grond die deel uitmaken van “Voorspoel en Oudenhove” : de Zesdagwanden, ter grootte van 1 bunder en 3 dagwanden, het Steenveld, het Ganshoeveveld, het Mechelsveld, de Steenputweide, de Begijnenweide, de Schouwmeuter, het Velterstraatje, le Verger, het Voesterkind.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 3722)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1