HET KASTEEL “DRIETOREN”
Londerzeel, 1785-12-19

Het kasteel werd in zijn huidige vorm gebouwd door graaf Carolus Henricus Gislenus Boot, heer van Sombeek en Londerzeel. Het kwam op de plaats waar vroeger het waterslot stond waaraan het zijn naam ontleende, ofschoon de enige afbeelding die er tot op heden van gekend is een waterburcht vertoont met vier hoektorens rond een vierkant binnenplein. Het kasteel is op die wijze summier afgebeeld in de Atlas van Jan Van Acoleijen uit de jaren 1709/1710.

Graaf Carolus H. G. Boot hield op 19 december 1785 een publieke verkoop van de inboedel, deuren, ramen en vensters, voortkomende van de afbraak van het oude kasteel.

Het oude slot staat beschreven in de overdrachtsakte (schenking) van 23 september 1608 door de toenmalige eigenaars jonker Joos van Ursene, zoon van wijlen Philips en van Katharina Vander Ee enerzijds en Melchior van Jarsma met Ciprianus van Jarsma anderzijds. De begunstigde was Engelbert van Doetinghem : “... het huijs oft slot vanden Drijtoren, genaempt thuijs ten Ursene offt Asschiraeijen, gelegen inde prochie van Londersele, vuijten watere opgeme[t]st, mette optreckende brugge, metten pachthove, schueren ende stallen daerbij wesende, metten coolhove, omwatert soe mette loopende beke als sekere gracht loopende vuijte selve beke tot inden hoffgracht vanden huijse ende slote vanden Drijtoren. Item daeromtrent eenen vijvere daerop men can houden vier hondert karpers ende meer ...”.

Aanvankelijk waren de buitenmuren van het hedendaags kasteel wit bepleisterd, maar deze bezetting werd later verwijderd. Het bouwjaar van het herengoed dat er nu staat is 1786 en wordt vermeld in een gedenksteen die aan de buitenzijde van het kasteel aangebracht is.

Het Kasteel
Het nieuwe kasteel van 1796.


Engelbertus Kardinaal Sterckx, Aartsbisschop van Mechelen en Primaat van België, verleende op 31 mei 1851 toestemming aan burggraaf Adolf de Spoelberch om een kapel (openbare bidplaats - oratorium publicum) in zijn domein op te richten. De kapel werd gebouwd naar het plan van architect Hendrik Beyaert. De bouwmeester voleindigde het werk in het jaar 1884. De kapel werd door de Kardinaal ingezegend en toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Kapel
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes uit 1884.


Akte Engelbertus


Kasteel Plan 1
De geschreven tekst luidt :

Monsieur le Comte j’ai été hier à votre campagne et j’ai tiré les drèves sur le château en aiquaire [équerre]; sur l’alignement des Mar[r]on[n]iers il n’étoit pas possible puis que l’étang est dans l’aiquaire avec le château, ainsi d’une façon ou l’autre le neuf château que Monsieur fera faire vient toujours sur l’aiquaire de la drève. J’ai l’honneur d’être Monsieur votre très humble et très obéis[s]ant serviteur. J. Endrest.


Kasteel Plan 2
Figuratieve voorstelling van kasteel Drietoren uit de atlas van J. Van Acoleijen (1709-1710).


Kasteel Plan 3
Ontwerp van dreef naar het kasteel. Op de schets van architect J. Endrest ziet men het grondplan van het oude kasteel in de omringende vijver. Aan één van de korte zijden is het kasteel 74 voeten breed, aan de andere zijde slechts 70 voeten. Voor de langste zijden wordt 78 voeten vermeld. Men bemerkt de basis van vier hoektorens.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nrs. 5216 - 5326 en persoonlijk archief)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1