HERBERGMEUBILAIR VERNIELD
Londerzeel, 1795-04-07

Op 7 april 1795 werd in aanwezigheid van meier Henricus Franciscus Vanden Driessche een onderzoek ingesteld over een herbergtwist ontstaan ten huize van Robert Vanden Savele. Naast andere personen werd ook Maria-Anna Vanden Savele, 24 jaar en dochter van de waard ondervraagd.

Zij verklaart dat op de avond van 6 april 1795 tussen 7 en 8 uur Joannes Wouters binnenkwam en haar om bier vroeg. Zij weigerde te tappen, zeggende dat het reeds te laat was en tijd om naar huis te gaan. Joannes werd boos en dreigde een bierpot stuk te slaan als zij geen drank zou schenken.

Om verder onheil te voorkomen heeft zij dan maar de tapkraan geopend en een kroes geschonken. Maar Wouters stond op, liep naar de ijzeren stoof en brak een oor af van het deksel. Zijn gezel Philippus Vermeulen was ondertussen ook binnengekomen en brak op zijn beurt het ander oor van het kacheldeksel af.

Regina Vanden Bosch, geboren in Merchtem en ongeveer 20 jaar oud, was dienstmeid bij Robert Vanden Savele. Zij getuigde dat Joannes Caijmolen, een ander onverlaat, zich vervolgens naar de ijzeren kachel begaf en de buizen heeft losgetrokken. Samen met zijn gezellen sloeg hij vervolgens de stoof aan stukken en ook de kolenbak, « ... dat sij de houille cuijpe in stucken gebroken hebben ... ».

Josephus Plaski, smid en Laureijs Verdickt de wagenmaker moesten op staande voet op bevel van de meier een schatting van de aangerichte schade opmaken. Uit hun schattingsverslag blijkt dat de ravage kon tellen.

“Inden eersten eene ijsere stove, de schaede getaxeert ter somme van 6 guldens ende 10 stuivers.
Item 7 houte stoelen ende 3 biese stoelen, 2 houte tafels van de welcke eene vast gehecht was aen den muer, tsamen getaxeert ter somme van 10 guldens ende 17 stuijvers.
Item 4 pintglasen ende 2 minder glasen ende 3 roomers, gewaardeert 1 gulden, 9 stuivers.
Item 2 ponsch tassen ende 3 glasen talloiren, tsamen getaxeert 11 stuivers ...”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5190)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1