RESTAURATIE VAN DE KERK
Londerzeel, 1853-01-01

In de rekeningen van de kerkfabriek van Londerzeel van het jaar 1853 en in de briefwisseling die omstreeks deze tijd tussen de gemeente, de kerkfabriek, de provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken gevoerd werd, komen aanwijzingen voor van de herstelling van het dak van de kerk.

Er werd namelijk ongeveer 400 strekkende meter hout aangekocht, deels eikehout in planken om een houten pad te leggen boven het hoog koor van de kerk. Het gewelf dat ook al uit hout vervaardigd was, moest kunnen betreden worden en daarom wilde men er planken plaatsen van de ene horizontale trekbalk naar de andere. Verder kocht de kerkfabriek nog schalieplanken van abeel voor herstellingen aan het dak.

Maar op 28 juli 1855 werd het dak en een deel van de kerk verwoest door een blikseminslag, “door het hemels vuer”. Toen werd besloten om niet alleen de schade te herstellen, maar tevens om de kerk te vergroten. De kerkfabriek gaf architect John Philips uit Brussel opdracht om de plannen op te maken. De restauratie en vergroting zouden gefinancierd worden met de eigen middelen van de kerkfabriek. Er ontstonden echter gewichtige bezwaren van de provinciale architect en van de arrondissementscommissaris ten aanzien van de voorgelegde bouwplan. De werken zouden teveel kosten en ervaringen uit het verleden hadden de provincie duidelijk gemaakt dat de kerkfabriek beslist te weinig middelen had om de kosten te dekken. De zogezegd vrijwillige hulp bij de bouwwerken en het vervoer van materialen door de parochianen zouden spoedig wegvallen.

Met een schrijven van 8 juli 1856 aan de Minister van Binnenlandse Zaken vroeg de kerkfabriek zijn bemiddeling om ondanks de bezwaren van de provincie de plannen toch te doen goedkeuren. Hieraan werd geen gevolg verleend.

Men maakte nieuwe plannen op en de verbouwingen werden kort daarna aangevat. Onder de intekenaars voor het steunfonds van de bouwwerken was Mevrouw de weduwe burggravin de Spoelberch die op 2 juli 1858 via de gemeente een rekening betaalde van 5.775 frank en 66 centiemen aan ondernemer J. B. De Goeyse uit Kapelle-op-den-Bos.

Bron: (Gemeentearchief Londerzeel - Kopieboeken)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1