HET KERKHOF
Londerzeel, 1868-04-16

Eeuwenlang was de begraafplaats van Londerzeel rondom de parochiekerk, net zoals dat in alle andere dorpen bestond. Het kerkhof was geheel omgeven door een gemetselde muur die men nog kan zien op enkele afbeeldingen van kadastrale plannen waarop de kerk voorkomt.

De gemeente verkreeg bij Koninklijk Besluit van 6 december 1860 de machtiging om buiten de dorpskom, achter het vrouwenklooster van Londerzeel, een perceel grond van 33 are en 66 centiare aan te kopen om er een nieuw kerkhof aan te leggen. De verkoopprijs bedroeg 3.240 fr.

Tweemaal trof de gemeenteraad een beslissing waarbij het vanaf 1 januari 1864 verboden was om nog overledenen rond de kerk te begraven. Een eerste beslissing in die zin werd getroffen op 30 november 1862 en de tweede op 6 oktober 1863. Het gemeetenraadsbesluit was ingegeven door de overweging dat de bevolking te talrijk geworden was voor de bestaande begraafplaats, waarvoor overigens geen uitbreidingsmogelijkheden voorhanden waren. De parochie Londerzeel Sint-Jozef was nog niet opgericht, met als gevolg dat ook alle overledenen die op de Heide woonden rond de Kristoffelkerk ter aarde besteld werden.

Maar talrijke inwoners en ook de parochiegeestelijkheid waren niet te vinden voor een nieuwe begraafplaats. Een traditie die terugging tot zover mensenheugenis reikte zou teloor gaan. De plaatselijke clerus liet zijn protest tot in het bisdom horen met als gevolg dat het bisdom aanvankelijk weigerde om de aangekochte grond voor het nieuw kerkhof te laten wijden. Toen ontstond er vanaf 1 januari 1864 een pijnlijke situatie : de overledenen van Londerzeel werden begraven op kerkhoven buiten de parochie in Ramsdonk, Steenhuffel, Liezele en Breendonk. Deze toestand was op de duur onhoudbaar geworden en tot slot werd het nieuwe kerkhof op 16 april 1868 ingezegend.

De oude begraafplaats werd van dan af niet meer gebruikt en enige tijd later werd de oude kerkhofmuur gesloopt. Bij die gelegenheid plaatste de gemeente een waterpomp op de plaats van het oude kerkhof en rondom de kerk werd een ijzeren hekken aangebracht.

Hierna volgen twee afbeeldingen van een grondkaart en ook een foto van het 25ste kaartblad van de Atlas van Jan Van Acoleijen (1709/1710) waarop de kerkhofmuur nog duidelijk te zien is.

Kerkhof

Kerkhof met muur omgeven, rond de kerk.


25e Kaartblad

Deel van het 25e Kaartblad van de Atlas van Jan Van Acoleijen (1709-1710)

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5185 - Persoonlijk archief)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1