GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN 1872
Londerzeel, 1872-07-01

Op 1 juli 1872 moest de gemeenteraad van Londerzeel vernieuwd worden. Er is een verslag bewaard over deze “Gemeente-kiezingen” waarop 11 raadsleden moesten vervangen worden. Er kwam een einde aan het mandaat van Ferdinandus Carolus Josephus de Spoelberch, Carolus Ludovicus De Vleeshouwer, Carolus Ludovicus Van Doorslaer, Petrus Josephus Goossens, Joannes Augustinus De Keersmaecker, Ludovicus Scheers, Joannes Ernestus Hulsbosch, Jacobus Philippus Van Obberghen, Guillielmus Van Praet, Henricus Carolus Slachmuijlders en Henricus Van Ruijsevelt.

De burgers met kiesrecht ontvingen een schriftelijke oproep van het College van Burgemeester en Schepenen om op 1 juli om 9 uur ‘s morgens naar het lokaal te komen waar de verkiezing plaats had. Zij worden er allen in alfabetische volgorde opgeroepen met vermelding van hun naam, voornamen, leeftijd, beroep en woonplaats.

De voorzitter van de kiesverrichtingen, notaris Jan-Baptist Steyaert, had plaats genomen aan een tafel waarop de verzegelde stembrieven lagen. Er stond ook een stembus die vergrendeld was met twee sloten. De voorzitter had één sleutel in zijn bezit en de tweede werd bewaard door de ouderdomsdeken van de stemopnemers Antonius Goossens.

Na het afroepen van hun naam overhandigden de aanwezige kiezers hun in vieren geplooide stembrief aan de voorzitter. De toegevouwen stembrief droeg op één buitenzijde het gemeentezegel en de voorzitter deponeerde hem in de stembus. Wanneer alle kiezers opgeroepen waren, werd een nieuwe afroeping gedaan van de kiezers die bij de eerste niet present waren. Vervolgens vroeg de voorzitter of er nog kiezers in het lokaal aanwezig waren die nog niet gestemd hadden, wat meteen de sluiting van de verkiezing betekende.

Daarna werd de stembus geopend en het aantal brieven geteld. Op 326 gerechtigde kiezers zijn er 283 die een stem uitgebracht hebben. Elke kiezer mocht slechts voor één kandidaat stemmen. Na onderzoek bleek dat er drie ongeldige stembrieven waren, dus in het geheel 280 geldige. Om verkozen te zijn moest een kandidaat 141 stemmen behalen.

De uitslag van de stemming : M. Edmond Luijckx, stemopnemer, neemt gevolgentlijk elk bulletijn, ontvouwt het, stelt het in handen van den voorzitter, die den naam des kandidaats afleest, en die hetzelve overhandigd aan M. Antonius Goossens, andere stemopnemer, die luid op het getal stemmen door dezen kandidaat bekomen, aanduidt. De opening der stembriefjes geeft volgende uitkomst.

M. De Spoelberch Ferdinand vereenigt 275 stemmen
M. De Vleeshouwer Carolus Ludovicus vereenigt 174 stemmen
M. Slachmuijlders Carolus Henricus vereenigt 266 stemmen
M. Hulsbosch Jean Ernest vereenigt 155 stemmen
M. Scheers Louis vereenigt 250 stemmen
M. Goossens - Van Assche vereenigt 154 stemmen
M. Mertens – Verbesselt vereenigt 260 stemmen
M. Van Doorslaer Charles Louis vereenigt 227 stemmen
M. De Pauw – Vandenbrande vereenigt 151 stemmen
M. Vandenbossche Charles Louis vereenigt 247 stemmen
M. Goossens – Mertens vereenigt 224 stemmen

Niets waardige bulletijns drij. Het getal geldende bulletijns van twee honderd tachtig zijnde, wordt de volstrekte meerderheid vastgesteld op honderd een en veertig.

De personen die op de hoger vermelde lijst staan worden als “gemeenteraadsheren” uitgeroepen.

Tenslotte worden de stembrieven in aanwezigheid van de verkozenen en het bureau verbrand, met uitzondering van de drie nietig verklaarde en van 104 betwiste stembrieven die bij het proces-verbaal gevoegd worden. Deze 104 brieven worden betwist door Jacobus Josephus Hermans. In zijn bezwaar voert hij aan dat bij deze brieven een bijlage gevoegd was met de namen van de uittredende leden die door een accolade-teken aangeduid waren. J.J. Hermans heeft deze brieven geparafeerd. Het stembureau heeft zijn bezwaar verworpen en de verkiezingen geldig verklaard omdat de bijlagen waarvan sprake niet van aard konden zijn om het geheim van de stemming te schenden.

Bron: (Particuliere verzameling)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1