HET OUDERLINGENTEHUIS
Londerzeel, 1889-03-30

De bevolking van Londerzeel bestond in 1890 uit 4.777 zielen. Er ontstond behoefte aan de oprichting van een ouderlingentehuis. Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 30 maart 1889 werd het voorstel tot aankoop van grond voor de oprichting van “ ‘t Hospice “ goedgekeurd en vervolgens namens het college bekrachtigd door burgemeester P. Van Assche en secretaris L. Van Doorslaer.

Op de zitting van de raad van 22 juni 1889 stond het agendapunt : “Opbouwing van ‘t Gasthuis”. Er staat genotuleerd : De plans met begrooting en lastkohier betrekkelijk het opbouwen van een gasthuis in de gemeente worden goedgekeurd.

De agenda van de raad van 30 april 1891 bevat wel een concrete aanwijzing naar de bouwwerken van het rusthuis: De heer voorzitter brengt ter kennis van de raadsleden dat om de uitvoering of aanbesteding der werken van opbouwing van een Gods- en weezenhuis te beginnen, de definitieve vaststelling van het hier aan betrekkelijk lastkohier, meting en bestek moet gedaan worden door den Hospicen raad en de gemeente raad.

De gemeente raad,

Gezien deze meedeeling en overwegende dat bovengemelde stukken de goed keuring der hoogere overheid reeds hebben gekregen

Besluit :

Dezelve zonder wijzigingen goed te keuren.


Men vatte vervolgens de bouwwerken aan. Het eerste gebouw van het rusthuis werd naar de plannen van architect H. Meijns door aannemer J. Van Dorselaer opgericht tijdens de jaren 1891 - 1892 en op 6 september 1892 opgeleverd.

In de begroting van de gemeente voor het jaar 1892 stond een post ingeschreven : verplaatsing van gemak, stal en magazijn aan de school, noodig voor ‘t bouwen van oudemannenhuis.

De begroting van 1894 voorzag een uitgave van 6000 Fr voor de oprichting van een ziekenhuis en “ontsmettingstoestellen”. In de begroting van 1895 werd nogmaals 2000 Fr voor hetzelfde doel ingeschreven en opnieuw hetzelfde bedrag voor de begroting van 1896.

Bron: (Gemeentelijk archief)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1