VOORSPOEL, OUDENHOVE, CLOCMAN
Londerzeel, 1543-00-00

In het jaar 1543 werd het Leenboek van Grimbergen vernieuwd en hierin had Jacop Clocman zijn leengoed “Oudenhove” aangegeven. Philips Rene Van Oijenbrughe leverde op 18 januari 1570 een gewaarmerkt afschrift van deze aangifte af.

Afschrift van aangifte

Extract vuijten Leenboecke daer Inne staen gescreven de goeden te Leene gehouden van onse heere den Coninck als heere van Grimbergen, bij terriere vernieuwt anno XV C ende XLIII, aldair staet onder tcapittel van Londerzele des ende alzoo hier naer volght Jacop Clocman houdt In eenen besunderen vollen Leen het leen vanden ruden hove [lees : ouden hove], groot acht bunderen luttel min oft meer binnen der prochien van Londerzele gelegen, metter eender zijden aende goeden van Vorspoele metter ander zijden aende goeden Geerardt De Huijsheere, metter derder zijden aende strate die te Weersrode weerts gaet, ende metter vierder zijden aende Breede strate. Tot welcken Leene behoort eenen heerlijcken cheijns jaerlijcx weert zijnde omtrint Twee Karolusguldenen in gelde, Thien Cappuijnen ende zeven dienstdagen. Waer toe hij heeft meijere ende Lathen om die goeden daer op de voors[creven] cheijnsen sprekende zijn te goeden ende ontgoeden, met meer andere heerlijcke prementien &a. Ende tot desen voors[creven] Leene behooren acht achterleenen dije vanden selven Clocman gehouden wordden, daer aff hij met zijn[der] mannen bedrijff heeft. Adolff Clocman heeft ontvangen dit voors[creven] leen naer die doot Jacops Clocman zijns vaders. Aldus gedaen den VIIIen Januarij anno XV C ende LXI. Present Philips Rene Van Oijenbrugge, Anthonis Quarré, Aert Danen ende Jan Cousen als mannen van Leene. Gecollationneert ende geaccordeerdt metten voors[creven] Leenboecke op heden den XVIIIen Januarij anno XV C ende LXX. [getekend] P. Rene Van Oijenbrughe

4e Caertbladt

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Leenhof van Brabant nr. 6003)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1