ASSCHREIJHANE
Londerzeel, 1602-00-00

Ook het herengoed Drie Toren, vroeger Asschreijhane [Asschrijhaan] genaamd, was eertijds een leen van het Huis van Dendermonde. Graaf Hendrik van Nassau verwierf in 1534 wel een groot aantal lenen van de graven van Vlaanderen, maar een ander deel van Londerzeel bleef voorlopig nog tot de heerlijkheid van Dendermonde behoren, onder meer Asschreijhane. In het jaar 1602 werd een nieuw register aangelegd met opgave van de leengoederen van Dendermonde : Registre van de leenen die men houdende is van den hove ende huijse van Dendermonde, vernieuwt ten tijde van M’her Charles D’Aubremont, Ridder, heere van Ribaulcourt ende hoogh Bailliu der stede ende Lande van Dendermonde In den jaere sesthien hondert en Twee. Op pagina 238-recto en volgende staan de lenen in Londerzeel genoteerd en onder nummer 492 staat het goed van Ursene. Philips van Urssene, nu Joncker Philips zijnen sone, houdt t’eenen vollen Leene van mijne Heere van Dendermonde ‘t huijs ende hof genaemt het Huijs van Asschreijhave [!] oft van Urssene, met alle sijnen toebehoorten alsoo tzelve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Londerzele, groot ontrent metten Landen, Bempden, weijden, waeteren ende Bosschen met oock de helft van eenen Watermeulen aen het voorschreve hof gelegen, tSamen ontrent dertigh bunderen. Ursene
Item tot dien eenen Eerlijcken [de heer toekomende] schoof geleghen ende streckende binnen der voorschreve prochie. Item Insgelijcx eenen heerelijcken cheijns Jaerlijcx weerdt zijnde in gelde over [meer dan] twee ponden, twee schellingen, II deniers Vlaems. [Verder nog] XXIII 1/2 Cappoenen, XLIIII hoenderen, XXIX veertelkens Evene [haver], XLIX hoeijdaeghen, mesdaeghen [hooidagen, mestdagen] of dienstdaeghen, met oock ses brooden. Item IX Keurhoeven, al gelegen onder de voors [creve] prochie van Londerzele. Item tot desen voorschreven vollen Leene heeft den voornoemden Joncker Philips volle bedrijf [rechtsmacht] met zijnen Stadthouder ende zijne mannen van Leene hebbende kennisse van erven ende onterven, van ontrent XXVIII bunderen onder de voors [creve] prochie van Londerzele resorterende [...]. Het Leenhof van Ursene bezat niet alleen leengoederen in Londerzeel, maar ook in Liezele [10 dagwanden], Lebbeke [13 dagwanden] en Baasrode [62 dagwanden] die alle voor een volle leen gehouden worden van het Hof van Ursene. Item heeft noch Insgelijcx de voors [creve] heere van Asschreijhave [!] als van Ursene eenen meijer, hebbende kennisse van onterven ende erven metten Schepenen vanden dorpe van Londerzele voors [eijt] ende dat van alle de goeden onder hem cheijnsende ende schoovende, staende tselve leen ten sterfcoope ende wandelcoope [*] te X gulden Paresisch. Ende den heere te diene met eenen peerde ende harnasse tot s’heeren in heijsvaerden [krijgstocht]. [*] Sterfcoop: ook “dootcoop”, een som die aan de leenheer moest betaald worden als een leen bij het overlijden van de leenman in andere handen overging. Wandelcoop: heerlijk recht dat betaald werd als een eigendom of leengoed bij contract in andere handen overging.

Bron: (Rijksarchief Gent - Inventaris van het Leenhof en Land van Dendermonde - Nr. 160)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1