PLECHTIGE BELOFTE
OM DE BESCHIKKINGEN VAN EEN VONNIS NA TE LEVEN

Londerzeel, 1603-11-05

Geeraard Vanden Bossche en Joos Goossens hadden een onderling geschil voorgelegd aan de vierschaar. Er werd een vonnis uitgesproken waaraan beide partijen zich dienden te houden. Teneinde hun wederzijdse instemming te bekrachtigen, werden zij samen voor de meier en de schepenen gebracht, waar zij beloofden de uitspraak stipt na te leven, ... maer dat meer is, hebben zij de zelve belofte opten vijffden dach der maent van novembris duijsent zes hondert ende drije oijck vernijeuwt in handen [van de] heer Peeter Van Ghemert, erffprochiaen van Londerzele voirseijt ende dat inde kercke voir het Eerweirdighe Heijlige Sacrament des Outaers, ende daerop den [eenen] den anderen, ende oijck den voirnoemden heere Pastoir de hant gegeven....

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5196)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1