DE KOSTER
VRAAGT VRIJSTELLING VAN BELASTINGEN

Londerzeel, 1606-00-00

In 1606 was Merten Wouters reeds enige tijd als koster aangesteld. In dat jaar stuurde hij een verzoekschrift aan de meier en schepenen van Londerzeel. Hij schrijft dat hij dacht uit hoofde van zijn functie vrijgesteld te zijn van de gewone en buitengewone belastingen, zoals trouwens zijn voorgangers hiervan ontheven waren en hij noemt de voormalige kosters bij hun naam : Meester David De Bie en Meester Elias De Langhe. Het ambt van koster was een aanzienlijke betrekking. Hij moest vanzelfsprekend geletterd zijn wat op zich al een duidelijk verschil met de meeste andere mensen was, maar bovendien moest hij muziek kunnen lezen en spelen en kennis hebben van het Latijn en van een groot aantal liturgische voorschriften. Om deze redenen schrijft Merten Wouters vóór de namen van zijn voorgangers het attribuut “Meester”, een titel die ook een advocaat, een arts, de chirurgijn, landmeter en architect hadden. ... Ende gemerct de contrarie van dijen gebeurt, ende dat hij suppliant in alle omstellinghen [belastingheffingen] wordt gestelt ende gequotizeert als sijne nabueren, zonder eenich regardt te nemen op zijnen voirschreven dienst, den welcken hij in tijden van noode is doende zoe wel aen de minste als de meeste, ende dat oijck den voorschreven Meester David De Bie geduerende zijnen voorschreven dienst, eenige jaeren is bij de [door de] gemeijne ingesetenen uijtgereijckt geweest jaerlijcx 36 Rinsguldens, die hem suppliant noeijt en zijn vergunt geweest, soe is des suppliant oijtmoedich biddende dat uwen Eerwaerdighen, in consideratie van tgeene voorseijt is, gelieve hem suppliant texempteren [te ontheffen] van alle omstellinghen ... Maar, voegt hij aan zijn verzoekschrift toe, hij kan wel akkoord gaan met de betaling van de gewone belastingen op de goederen en de erven die hij als niet-eigenaar in huur heeft en gebruikt.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5189)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1