DE AFREKENING
VAN BROUWER AUGUSTIJN DE STROOPER

Londerzeel, 1607-04-29

Brouwer Augustijn De Strooper had goede klandizie van heer Hendrik Baten en zijn familie. De brouwer hield ook een herberg met de naam “Het Schaelieken” die gelegen was in de huidige Kerkstraat aan de overkant van de afspanning Egmont. Hij noteerde dagelijks op een lijst alle verbruik dat niet dadelijk door de familie Baten betaald werd en dat bleek heel wat te zijn. De aantekeningen die nu nog kunnen gelezen worden beginnen op 29 april 1607 : - Item gerekent met Gilles ende Hercules Baten [zonen van Hendrik] van alle verteerde gelagen die monsieur [de vader] ende zijn huijsvrouwe, Gilles ende Joos [nog een andere zoon] verteert hebben, ende van alle leveringhe van bier ... - Item gelevert op Joos [Baten] Coninck feeste [die zich tot Koning geschoten had in de boogschuttersgilde] twee tonnen biers, compt op 10 Rijnsgulden. - Item bij [door] Gilles verteert den derden Sincxen [derde Pinksterdag] met monsieur ende zijne moeder, 1 1/2 stuijvers. - Op Sinte Christoffels dach verteert bij Claes Leeman ende Hansken Sloosen, bij laste van Gilles Baten, 3 1/2 stuijvers. - Ende den 12en heeft Joos Baten verteert met den raeijmaker [wiel- en wagenmaker], 1 1/ 2 stuijvers. - Item verteert den 29 Januarij doemen [toen men] het Heijlich Geest Bosch vercocht, 2 1/2 stuijvers. - Item verteert den 29 Februarij 1608 met monsieur [vader Baten], De Hauwere ende meer andere, 14 stuijvers 1 blanck. - Item noch heeft Gilles tot zijnen laste genomen te betaelen voer de heere van Sloosen [waarvan hij volmachthebber was] eenen cheijns die de kercke van Londerseel heeft opt goet ‘t Sloosen, 26 stuijvers, 1 blanck. - Opden vastel avent verteert met de jongens [werklieden van Baten], 9 stuijvers.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5201)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1