BLOOTSVOETS
EN IN ONDERKLEED VERGIFFENIS VRAGEN

Londerzeel, 1607-07-03

Johanna Van Ingelgem, huisvrouw van Steven Janssens, had Elisabeth Van Assche uitgescholden voor toverheks. Zij had dit verwijt meerdere keren herhaald en bovendien had zij Elisabeth Van Assche nog aangerand op straat in de omgeving van de Burcht, haar gekrabd en geslagen zodat het slachtoffer uit verschillende wonden bloed verloor. Dat kon vanzelfsprekend niet ongestraft blijven en “in gebannen vierschaere” werd op 3 juli 1607 de volgende straf uitgesproken : Johanna Van Ingelgem moet op de eerstvolgende gerechtsdag na heden voor de vierschaar verschijnen ... in haer leijne cleederen, bervoets ende met een wassen keersse twee ponden swaer wegende in haer handen hebbende, biddende aldaer op beide haer knien, God, de Justitie ende Elisabeth Van Assche om vergiffenisse, verclaerende dat haer de voerschreven injuriueuse [beledigende] woerden ende delicten uijt gronde haerder herten leet sijn [...] dat sij van haer nijet en wete te seggen dan deucht ende eere [...] ende tzelve gedaen, dat sij de voerschreven keersse, gekleedt als voere, soude draegen inde kercke alhier ende die aldaer te laeten om onder den dienst Goidts verbrandt ende geconsumeert te worden [...] ende uijtreijcken 25 Rinsguldens eens tot reparatie der kercke van Londersele ...

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5157)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1