ACHTERSTALLIG LOON
VOOR STOFFELIJN VAN KERSBEKE, “JONCKWIJFF”

Londerzeel, 1610-00-00

Een “jonckwijff” is een jonge, ongehuwde dienstmeid. In het jaar 1610 had Stoffelijn Van Kersbeke enige tijd gediend als “maerte” bij Guilliam Goossens. Toen zij er wegging om ergens anders in dienst te gaan, had zij nog achterstallig loon tegoed waarvan zij evenwel geen betaling kon bekomen. Haar vader Jan Van Kersbeke, spande een geding aan voor de vierschaar van Londerzeel. Dit was zijn eis : Hoe dat de voirschreven Stoffelijne zijne dochtere, den gedaechde in dezen heeft gedient als jonckwijff ende dienstbode [...], ende alsoe zij nu van daer is vertrocken ende de gedaechde haer schuldich is [ge]bleven als reste over [...] haren aerbeijt, in gelde de somme van 8 rinsguldens ende 10 stuijvers, ende 7 ellen lijnwaert dienende tot hempden, zoe refuzeert den gedaechde hem aenleggere tselve te voldoene ende te betaelen, nijettegenstaende diversche debvoiren bij hem aenleggere ende zijne huijsvrouwe daer omme gedaen. Ende alsoe [...] des aenleggers dochtere nu is in eenen anderen dienst ende zij geirne zoude gemaect hebben eenen coers [*] dienende tot haren lijffve ende voir zulcx den voirschreven aenleggere, haren vader, heeft last gegeven om de voirschreven 8 rinsguldens, ... 10 stuivers en de zeven ellen lijnwaad op te eisen, en zo richt hij zich tot U, Edele Heren, om de gedaagde hiertoe te veroordelen. [*] coers : cfr. keurslijf, keurs als bovenkledingstuk; keurs : vrouwenrok, oorspronkelijk een kleed ten voeten uit; ook “keus” genaamd.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5196)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1