DE KRIEKEN VAN DE BURCHT
Londerzeel, 1621-12-07

Er was in het jaar 1621 herrie ontstaan over het eigendomsrecht van de opbrengst der fruitbomen op het domein de Burcht. Jan De Bie moest zich verantwoorden over het feit dat hij de krieken afgeplukt had en voor zich gehouden, tot groot ongenoegen van de drossaard van Grimbergen. Deze laatste had door bemiddeling van zijn luitenant klacht neergelegd tegen De Bie en hield staande dat ... alle alsulcke criecken die in desen saisoene gewassen zijn opde borcht alhier, geweest sijnde ende alnoch sijn van ouden tijde emolumenten des heeren drossaerts ... Het vergrijp van Jan De Bie, het zich toeëigenen van de krieken die een deel waren van de vergoedingen in natura voor de drossaard, was des te erger omdat de gerechtsdienaar Willem Van Lier hem nog verboden had de krieken aan te raken. Tijdens de zitting van de vierschaar op 7 december 1621 kwam dit punt nog maar eens aan bod. Jan De Bie verklaarde dat hij ... de kriecken inde questie gepluckt oft doen plucken te hebben uijt laste van Sieur Peeter Cools, rentmeester des heere Prince van Oranjen, die de borcht oft casteel daeruppe de kriecken sijn gewassen is competerende ... Hij besloot zijn verweer met de bemerking dat de luitenant-drossaard zijn eis bij de rentmeester moest aanhangig maken. Een gelijkaardige kwestie komt opnieuw ter sprake tijdens de zitting van de vierschaar op de rol van 26 april 1622. Rentmeester Peeter Cools, aanlegger, klaagde de waard uit “De Kroon” Jan De Beer aan voor het niet-betalen van 28 gulden voor landpacht van de boomgaard op de borcht oft casteel van Londerseel die vervallen was met Kerstmis 1621. De gedaagde vroeg op de zitting een afschrift van deze eis en de nieuwe vaststelling van de zaak op de eerstvolgende rechtszitting. De aanlegger verzoekt thans bij provisie om een “handvulling”. Dit is een rechtshandeling om te komen tot voldoening of betaling in afwachting van de uitspraak.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5114 en 5225 [Minuten van Goedenissen])
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1