VERERING VAN DE VROUW
Londerzeel, 1632-11-09

Menig handschrift uit de 17de eeuw verwijst naar het galante gebruik om aan een uitdrukkelijk eerbetoon voor de vrouwen vorm te verlenen. Het kwam hierop neer dat in een officiële akte de bepaling opgenomen werd om aan de echtgenote van een der contracterende partijen een klein geschenk te geven, gewoon om haar te eren. Op 9 november 1632 kwamen Antoon Leemans en Jan Van Ingelgem overeen om een oud geschil bij te leggen over het vruchtgebruik of de tocht van een half bunder bos. Het akkoord werd gesloten “bij tusschen spreken van goede mannen”, wat wil zeggen dat enkele bekwame mensen van goede wil beide partijen aangespoord hadden om zich met mekaar te verzoenen. Op last van de schepenbank schreef de griffier de overeenkomst neer in de passende termen en met de bijzonderheden van het wederzijds akkoord. Tot slot werd bepaald : “... Ende daerenboven noch voir eenen doeck oft grativiteijt [gratuiteijt, geschenk] vande huijsvrouwe vanden voorschreven Leemans [...] 12 stuijvers”. Christoffel De Bleser, zoon van wijlen Louis, verkocht op 15 augustus 1645 zijn hofstede genaamd “doude Smesse” gelegen nabij de watermolen van Londerzeel, aan Jan Van Nuffel voor de som van 1764 Rijnsgulden “... in gancbaer gelt ende daerenboven noch 12 rijnsgulden voor eenen doeck vande huijsvrouwe des voorschreven vercoopers ...” Een andere verkoop ging over een bos van drie dagwanden en 23 roeden in de Meerstraat. De verkopers waren Cornelis Cleijnaerts en zijn vrouw Johanna [Jenneken] De Werchter. De overeenkomst werd opgemaakt op 4 mei 1656. Koper Rombout De Raijmaeckere verbond zich tot de betaling van de koopprijs, zijnde 618 gulden “... boven eene vereeringhe voor de huijsvrouwe vanden eersten comparant van drije pattacons tot een voorschoot ...”. De verkopers bevestigen in dezelfde akte de koopsom ontvangen te hebben “... beneffens de voorschreven vereeringe inder voegen dat de vercooperen hun vande voorschreven coopsomme ten vollen voldaen ende vernuecht houdende ...”

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nrs. 5200, 5177, 5227)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1