ANDERE GELDBOETES TOT PROFIJT VAN DE LANDSHEER
Londerzeel, 1634-02-05

De navolgende afrekening van de rentmeester van de landsheer van Londerzeel gaat over de jaren 1634 - 1640. Inden eersten opden vijffden februarij 1634 [...] is gecomposeert Jan De Maijer hoendervanger, van dat hij in het beghinsel vanden oigst gevangen heeft gehadt met steeck garens twee ofte drije patrijsen ende dat op de eerde van Londerseel, ende alsoo hij daer omme grootelijck is swerende dat hij nijet en heeft geweten dat het onder Londerseel was, maer dat hij meijnde dat het resort was van Ramsdonck [...], ende geconsidereert den selven is eenen armen man belast wesende met een vrouwe ende veele kinderen, is gecomposeert voorde somme van VI rinsguldens. [...] Item opden derden octobris anno voorschreven gecomposeert Peeter Van Berckelaer voorde somme van III rinsguldens, van dat hij hem hadde vervoordert te gaen visschen op eenen heijligen dach. [...] Item gecomposeert opden 29e meerte 1636 Jan Segers tot Londerseele, van dat hij over langhen tijt int jaer 1632 hadde gevochten tot Ramsdonck met vuijsten, ende een gelaes inde handt hebbende wierdt gebroeken, waer van die stucken sijn gespronghen inde oogen van sekere vrouwe persoone, die welcke een quaede ooge hadde ende is van t’quetssen van dit voorschreven gelas blindt gewordden, ende want dit onnooselijck is toegecommen, gecomposeert voorde somme van III rinsgulden. [...] Item gecomposeert op den sevensten octobris anno voorschreven, Jan Vermeren den welcken hadde geslaegen met sijn handt in t’aensicht van Adriaen Van Eeckhout soo danichlijck datter eenen tant uijt sijnen mondt is gevallen, voor de somme van III rinsguldens. [...] Anderen ontfanck van Londerseel vanden jaere 1638. Inden eersten opden 17en appril anno voorschreven gecomposeert Cornelis Lauwereijs van Opdorp, over seker schandael ghedaen aen een vrouw persoone, inde wandelinghe geheeten sotte Maije, over welck feijt den selven is gearresteert tot Londerseel, voorde somme van IV ponden Vaems [1/2 24 gulden]. [...] Anderen ontfanck van Londerseele vanden jaere 1640. [...] Item 8e Meije gecomposeert Peeter Meulemans van dat hij bij sijne nichte hadde geslaepen, voorde somme van VI guldens, daer van den aenbrenger heeft gehadt sijn derde part [...]

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 9521)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1